Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week persoonlijk voor u bereikbaar op: 030 - 69 14 620

Privacyverklaring

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer u de website gebruikt, om informatie vraagt of een dienst afneemt, vraagt Voorneveld Uitvaartzorg om persoonsgegevens. In deze verklaring leest u wat wij met uw gegevens doen. Voorneveld Uitvaartzorg gaat op een vertrouwelijke wijze met uw persoonsgegevens om en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonsgegevens worden rechtstreeks aan Voorneveld Uitvaartzorg verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij het doorgeven duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Soms verstrekken we gegevens aan bedrijven met wie we samenwerken. Met deze bedrijven zijn overeenkomsten gesloten die het verwerken van de gegevens volgens de AVG regelen.

Waarvoor?

Voorneveld Uitvaartzorg gebruikt uw persoonsgegevens:

 • voor het opstellen van kostenramingen en offertes, het opstellen van overeenkomsten, het (administratief) afhandelen van uitvaarten en het maken van een condoleancepagina ten behoeve van het (online) Condoleanceregister
 • voor het regelen en uitvoeren van uitvaarten
 • voor de financiële afhandeling, waaronder facturering, en contact met verzekeraars en gemeenten
 • om contact op te nemen met klanten en nabestaanden
 • voor verwerking van reviews

Welke gegevens verwerken wij?

Onder andere voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, burgerservicenummer (BSN),

(e-mail) adres en (mobiele) telefoonnummer. Voor het verwerken van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar wordt toestemming aan ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) gevraagd.

Grondslagen om gegevens rechtmatig te verwerken:

 • dit is nodig voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst
 • er is een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening
 • er is een wettelijke verplichting
 • u geeft zelf toestemming

Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het registreren, bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

 Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats als dat nodig is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of als wij gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten verstrekken.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Leveranciers/derden

Als u als leverancier of derde met Voorneveld Uitvaartzorg een contract afsluit en/of aan ons diensten/producten levert, registreren wij uw naam, bedrijfsnaam, uw contactgegevens inclusief telefoonnummer, emailadres en uw functie bij het bedrijf, zodat op de juiste wijze contact met u kan worden gezocht. Deze gegevens leggen wij vast voor huidige en toekomstige leveranties of diensten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Dit is maximaal 7 jaar, tenzij dat langer moet op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen.

U heeft het recht om

 • te weten welke persoonsgegevens zijn opgeslagen (recht op inzage)
 • onjuiste gegevens te laten aanpassen (recht op correctie)
 • te verzoeken om verwijdering als gegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar maakt (recht op verwijdering en recht om vergeten te worden)
 • te regelen dat gegevens aan iemand anders worden overgedragen (dataportabiliteit)

U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken of om gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wij stellen bij zo’n verzoek altijd controlevragen om te controleren of u inderdaad de persoon bent die het verzoek doet.

U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken een antwoord.

Wijzigingen

Voorneveld Uitvaartzorg kan de informatie en de tekst van deze privacyverklaring altijd aanpassen. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 Klacht indienen

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via haar website.

Onze contactgegevens/verwerkingsverantwoordelijke

Voorneveld Uitvaartzorg

W. Voorneveld

D. Voorneveld

info@voorneveld-uitvaartzorg.nl

Laan van Beek en Royen 40

3701 AK Zeist

KvK nummer 92571174

Laatste wijziging 27 juni 2023

Scroll naar boven

Vraag aan per email of per post

Email
of per Post
Vul uw gegevens in om het wilsbetuigingsboekje per email als .pdf ontvangen