Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week persoonlijk voor u bereikbaar op: 030 - 69 14 620

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden als hier bedoeld.

Uitvaartverzorger: Voorneveld Uitvaartzorg, Laan van Beek en Royen 40, 3701 AK Zeist, die zich verbindt de levering van zaken en/of diensten met betrekking tot een uitvaartverzorging overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever te leveren.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die mondeling of schriftelijk opdracht geeft of verzoekt om een uitvaart te verzorgen.

Toeleverancier: de leverancier van de aan de uitvaartverzorger ten behoeve van het verzorgen van een uitvaart te leveren zaken en/of diensten.

Uitvaartverzorging: de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of de (voorgaande) overbrenging van de overledene naar een door de opdrachtgever gewenst adres.

Overeenkomst: de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst tot verzorging van (een gedeelte van) een uitvaart.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorbesprekingen, aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes en overeenkomsten waarbij de uitvaartverzorger zaken en/of diensten, ook indien (gedeeltelijk) door derde toeleveranciers geleverd en/of uitgevoerd, van welke aard ook aan opdrachtgever levert. De algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de uitvaartverzorger en te downloaden op de website (www.voorneveld-uitvaartzorg.nl).

Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op de dienst Online Condoleanceregister.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Alle voorbesprekingen, aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, en zullen opdrachtgever en uitvaartverzorger in overleg treden.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten, waaronder tevens e-mail wordt verstaan. Ondertekening van de uitgewerkte kostenraming is eveneens voldoende en bindend. Indien de opdracht mondeling wordt verstrekt zal de overeenkomst zo spoedig mogelijk schriftelijk worden vastgelegd.

Zodra de uitvaartverzorger op verzoek van de opdrachtgever overgaat tot uitvoering van verzorging van de uitvaart, is de aan hem verstrekte opdracht daarmee aanvaard, ook als de opdracht op dat moment nog niet schriftelijk is vastgelegd.

3.2 Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan te tonen, dat op een andere wijze een overeenkomst, met gelijktijdige opgave van de inhoud  van die overeenkomst, is tot stand gekomen. Ook in dat geval zullen de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

3.3 Iedere overeenkomst tussen de opdrachtgever en de uitvaartverzorger wordt steeds aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de uitvaartverzorger is gebleken dat opdrachtgever voldoende kredietwaardig is. Om de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te beoordelen heeft de uitvaartverzorger het recht bij derden informatie op te vragen. De uitvaartverzorger is niet verplicht om de opdrachtgever inzicht te geven in de gronden van zijn beoordeling met betrekking tot de kredietwaardigheid van de opdrachtgever.

3.4 Als de uitvaartverzorger bij het aangaan van de overeenkomst niet beschikt over alle relevante informatie, en zolang de uitvaartverzorger niet alle relevante informatie heeft ontvangen die nodig is voor een exacte planning van de uitvaart en raming van de kosten daarvan, heeft de uitvaartverzorger het recht de overeenkomst vrijblijvend te beëindigen of niet uit te voeren. In dat geval zal de uitvaartverzorger reeds geleverde zaken en/of diensten bij de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 4 Dienstverlening

4.1 De uitvaartverzorger zal de overeenkomst met zorg en naar beste inzicht en vermogen conform de met opdrachtgever overeengekomen afspraken en procedures en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hierbij worden, behoudens wettelijke voorschriften anders verlangen, de wensen van de opdrachtgever zo veel mogelijk gerespecteerd.

4.2 Indien, en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de uitvaartverzorger het recht toeleveranciers en/of derden in te schakelen zonder hiervan melding te maken aan de opdrachtgever. De uitvaartverzorger neemt bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht. De uitvaartverzorger is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het handelen of nalaten van deze derden.

4.3.1 Opdrachtgever zal steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens, waarvan de uitvaartverzorger aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, aanleveren.

4.3.2 De in de overeenkomst vermelde personalia van de overledene zullen overeenkomstig worden gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze aangifte wordt gedaan door de uitvaartverzorger, tenzij anders is overeengekomen.

4.3.3 Zodra de opdrachtgever kennis neemt van een onjuiste vermelding van de personalia in de overeenkomst en/of akte van overlijden, moet de opdrachtgever de uitvaartverzorger hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De uitvaartverzorger zal zich inspannen om de onjuiste vermelding in de akte van overlijden aan te passen. Eventuele kosten in verband met de aanpassing van de overeenkomst en/of akte van overlijden komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de uitvaartverzorger staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft de uitvaartverzorger in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

4.5 De aldus aangeleverde gegevens worden overeenkomstig gebruikt voor de overeengekomen door de uitvaartverzorger te verzorgen activiteiten, waaronder het verzorgen van rouwbrieven, advertenties en/of andere publicaties. Bij kennisneming door opdrachtgever van onjuiste vermelding, dient deze de uitvaartverzorger daaromtrent onverwijld te verwittigen.

4.6 Indien sprake is van onjuiste vermelding van gegevens zal de uitvaartverzorger bevorderen dat een benodigde wijziging plaatsvindt.

4.7 De uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat hij is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige  informatie.

4.8 De uitvaartverzorger is slechts voor de kosten van rectificatie aansprakelijk indien en voor zover de vermelde gegevens afwijken van de door de opdrachtgever schriftelijk verstrekte gegevens/aangeleverde tekst dan wel goedgekeurd drukwerk en de noodzaak tot rectificatie aan hem is toe te rekenen.

4.9 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen zoals overeengekomen tussen de opdrachtgever en uitvaartverzorger. Bedoelde dagen en tijdstippen worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring van beheerders van de benodigde faciliteiten waaronder religieuze gebouwen en begraafplaatsen c.q. crematoria.

4.10 De uitvaartverzorger is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) condoleances en informatie en/of materialen zoals foto’s, video’s en muziek die in het Online Condoleanceregister op de website zijn geplaatst door bezoekers. De opdrachtgever en/of bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van alle inhoud die zij op de website plaatsen. De uitvaartverzorger zal zich naar beste vermogens inspannen om de website te allen tijde beschikbaar te houden. De uitvaartverzorger is echter niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de (tijdelijke) onmogelijkheid tot gebruik van de website.

De uitvaartverzorger kan zonder opgaaf van reden of voorafgaande mededeling een condoleance en/of een herinnering weigeren, verwijderen of aanpassen, zonder daarvoor op enige wijze schadeplichtig te zijn.

De opdrachtgever en/of bezoeker is zelf volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het gebruik van de website en vrijwaart de uitvaartverzorger voor alle aanspraken van derden ten aanzien van de door de opdrachtgever en/of bezoeker geplaatste condoleances en eventuele begeleidende foto’s, video’s, muziek of andere inhoud.

De opdrachtgever en/of bezoeker is tegenover de uitvaartverzorger aansprakelijk voor ieder gebruik van de website door hem/haar dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze voorwaarden en vrijwaart de uitvaartverzorger voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.

De uitvaartverzorger behoudt zich het recht voor om een opdrachtgever en/of bezoeker uit te sluiten van elk verder gebruik van de website, wanneer deze opdrachtgever en/of bezoeker op enige manier misbruik maakt van de website of wanneer de opdrachtgever en/of bezoeker deze voorwaarden niet naleeft.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een behoorlijke uitvoering aanpassing van de te verrichten werkzaamheden dan wel meer- of minderwerk vergt, zal de overeenkomst in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden aangepast.

5.2 Een dergelijke aanpassing kan tot 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart worden verzocht. Wijziging van het tijdstip van de uitvaart kan enkel plaatsvinden met instemming van de uitvaartverzorger alsmede de beheerder van de begraafplaats en/of het crematorium.

5.3 Indien de bedoelde aanpassing financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de uitvaartverzorger de opdrachtgever hierover informeren. De kosten in verband met de wijziging van de overeenkomst, de wijziging van het overeengekomen tijdstip van de uitvaart en het meerwerk komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

5.4 De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden gespecificeerd met de opdrachtgever verrekend.

Artikel 6 Verzekeringen

6.1 De opdrachtgever zal de uitvaartverzorger schriftelijk op de hoogte stellen van alle beschikbare informatie over de verzekeringspolis(sen) waarop de overledene aanspraak kan maken.

6.2 De opdrachtgever zal de originele verzekeringspolis(sen) aan de uitvaartverzorger ter hand stellen. De uitvaartverzorger zal de verzekeringspolis(sen) uiterlijk binnen een week na ontvangst doorsturen aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij indien dat voor de uitkering van de polis(sen) noodzakelijk is.

6.3 Als op basis van de verzekeringspolis(sen) aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering dan zal opdrachtgever ervoor zorgdragen dat:

(i) de begunstigde(n) onder de verzekeringspolis(sen) binnen 8 kantooruren de uitvaartverzorger schriftelijk informeert (informeren) over de actuele geldwaarde van de uitvaartpolis(sen) en/of de dekking(en) van polis(sen) in het geval van een natura-polis.

(ii) de begunstigde(n) onder de verzekeringspolis(sen) de uitvaartverzorger onherroepelijk machtigt (machtigen) om de geldelijke uitkering te innen en te verrekenen met de factuur van de uitvaartverzorger voor de uitvaart. Een eventueel overschot wordt door de uitvaartverzorger aan de begunstigde(n) dan wel diens erfgenamen uitbetaald.

(iii) de begunstigde(n) onder de verzekeringspolis(sen) de verzekeringsmaatschappij middels een daartoe te ondertekenen machtiging en/of akte van cessie autoriseert (autoriseren) om de waarde van de verzekeringspolis(sen) aan de uitvaartverzorger uit te keren. Deze algemene voorwaarden constitueren in dat kader nu reeds voor alsdan als akte van cessie voor de uitkering van de waarde van de verzekeringspolis(sen) aan de uitvaartverzorger en machtiging aan de uitvaartverzorger ter inning van de geldelijke uitkering.

(iv) de begunstigde(n) onder de verzekeringspolis(sen) medewerking verleent (verlenen) aan het verstrekken van alle informatie en/of documenten die de verzekeringsmaatschappij nodig heeft om tot uitkering te kunnen overgaan en het afgeven van een vrijwaring indien de originele verzekeringspolis(sen) niet aan de uitvaartverzorger overhandigd kunnen worden.

6.4 De uitvaartverzorger staat niet in voor betaling van enig bedrag door de verzekeringsmaatschappij(en). Niet of niet volledige betaling door de verzekeringsmaatschappij(en) schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever jegens de uitvaartverzorger niet op. De opdrachtgever blijft onverkort jegens de uitvaartverzorger gehouden om het (restant) verschuldigde uit hoofde van de opdracht te voldoen.

Artikel 7 Prijzen en betaling

7.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7.2 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. De opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum betalen, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties worden door de opdrachtgever binnen 7 dagen bij de uitvaartverzorger schriftelijk en onderbouwd ingediend, doch schorten de betalingsverplichting niet op.

7.3 Indien op drachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

7.4 De opdrachtgever kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.

7.5 Indien de uitvaartverzorger de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig acht, de kredietwaardigheid onvoldoende heeft kunnen vaststellen of twijfels heeft over de kredietwaardigheid van opdrachtgever, dan kan de uitvaartverzorger van de opdrachtgever een zekerheidstelling verlangen (bijvoorbeeld in de vorm van een voorschot, volledige vooruitbetaling of borgstelling door een derde), of gebruik maken van zijn bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.

7.6 De uitvaartverzorger zal in geval van ontbinding op grond van artikel 7.5 de reeds geleverde zaken en diensten bij de opdrachtgever in rekening brengen. De rekening wordt gebaseerd op de standaard tarieflijsten van de uitvaartverzorger en/of in het geval van diensten van derden, de inkoopfactuur van deze derden.

Artikel 8 Ter beschikking gestelde zaken

In het geval ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door de uitvaartverzorger aan de opdrachtgever zaken ter beschikking zijn gesteld, draagt de opdrachtgever er zorg voor, dat deze zaken binnen maximaal 4 dagen na de uitvaart weer ter beschikking van de uitvaartverzorger staan. Indien door toedoen en/of nalatigheid van de opdrachtgever vermissing of schade aan deze zaken wordt veroorzaakt is hij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 De uitvaartverzorger staat in voor een juiste regeling en uitvoering van de uitvaart overeenkomstig de opdracht en/of de eisen van goed vakmanschap.

9.1.1 De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad of andere (waardevolle) bezittingen overgedragen aan de uitvaartverzorger. Indien er bij de overledene wel enig sieraad of andere (waardevolle) bezittingen aanwezig zijn, dan is de uitvaartverzorger niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van vermissing en/of beschadiging hiervan.

9.1.2 Voor schade als gevolg van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst is de uitvaartverzorger niet aansprakelijk, tenzij deze vertraging veroorzaakt is door aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van de uitvaartverzorger.

9.2 Buiten de gevallen als genoemd in dit artikel is de uitvaartverzorger niet aansprakelijk voor eventuele schade verband houdende met de uitvoering van de opdracht, tenzij deze schade het gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van de uitvaartverzorger, uit welke hoofde dan ook.

9.3 De totale aansprakelijkheid van de uitvaartverzorger wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade. Indirecte en gevolgschade zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

9.4 De uitvaartverzorger is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot maximaal het uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst met de opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van € 5.000,-. De maximale aansprakelijkheid is daarnaast in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar onder de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de uitvaartverzorger te verstrekken uitkering per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

9.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) de redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van de uitvaartverzorger aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever ontbinding van de overeenkomst heeft gevraagd;

b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

d) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

9.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de uitvaartverzorger meldt.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Van overmacht is sprake indien de uitvaartverzorger wordt gehinderd in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van, of in verband met (in ieder geval doch niet uitsluitend) oorlog(sgevaar), tekorten, (werk)staking, rellen, onlusten, brand, explosies, natuurrampen, overheidsingrijpen, terrorisme, storingen van netwerken, ongevallen, epidemieën, wanprestatie van toeleveranciers of andere derden, en alle overige van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de uitvaartverzorger geen invloed kan uitoefenen, en als gevolg waarvan de uitvaartverzorger niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

10.2 Ingeval van overmacht is de uitvaartverzorger niet gehouden aan enige termijn in de overeenkomst en bevoegd de door hem gesloten overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij aansprakelijk is voor enige schade van opdrachtgever.

10.3 Indien door overmacht de overeengekomen uitvaart of een deel ervan niet volgens de afspraak kan plaatsvinden dan zal de uitvaartverzorger zich inspannen om een alternatief te bieden.

10.4 Ingeval van overmacht dient opdrachtgever de uitvaartverzorger hiervan onverwijld op de hoogte stellen. De uitvaartverzorger kan in dat geval niet tot naleving van de overeenkomst worden gedwongen. Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van reeds door de uitvaartverzorger of door derden in opdracht van de uitvaartverzorger geleverde diensten en zaken.

10.5 Ingeval van overmacht kan ook de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, mits van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

Artikel 11 Privacyverklaring

11.1 Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De uitvaartverzorger zal de door de opdrachtgever verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens en overige informatie vertrouwelijk behandelen en neemt de vereiste maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

11.2 Bij het sluiten van de overeenkomst geeft de opdrachtgever ondubbelzinnig toestemming aan de uitvaartverzorger om (bijzondere) persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie te verwerken.

11.3 De uitvaartverzorger zal, bij de uitvoering van de overeenkomst en in het bijzonder in het kader van de door hem te voeren uitvaartadministratie, zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van de overledene(n), de opdrachtgever en andere betrokkenen. De uitvaartverzorger zal geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, anders dan bij de uitvoering van de overeenkomst c.q. anders dan hij in het kader van de uitvaart en/of de wet verplicht is.

11.4 In het kader van de opdracht registreert en verwerkt de uitvaartverzorger persoonsgegevens. De uitvaartverzorger gebruikt deze gegevens voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan de wet en voor de veiligheid en integriteit van de uitvaartsector, de organisatie, de medewerkers en cliënten. De uitvaartverzorger kan de gegevens delen met aan hem gelieerde ondernemingen en derden, met wie verwerkersovereenkomsten zijn gesloten. Op deze verwerking en registratie is een privacyreglement van toepassing. Voor inzage in, correctie en eventuele verwijdering van persoonsgegevens kan de opdrachtgever zich wenden tot de uitvaartverzorger, per post of via de contactpagina op www.voorneveld-uitvaartzorg.nl. De uitvaartverzorger is te allen tijde gerechtigd zijn privacybeleid te wijzigen.

Artikel 12 Klachten

12.1 Indien de opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, dan moeten deze door de opdrachtgever schriftelijk en uiterlijk binnen 10 dagen na de dag van de uitvaart bij de uitvaartverzorger worden ingediend, een en ander op straffe van verval van de aanspraken uit hoofde van een dergelijke klacht.

12.2 De uitvaartverzorger zal in geval van een klacht in onderling overleg met opdrachtgever trachten tot een oplossing te komen.

12.3 Een klacht schort de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever tegenover de uitvaartverzorger niet op.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Op de overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of mee verband houden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht.

13.2 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

27 juni 2023

Voorneveld Uitvaartzorg

KvK nummer 92571174

Scroll naar boven

Vraag aan per email of per post

Email
of per Post
Vul uw gegevens in om het wilsbetuigingsboekje per email als .pdf ontvangen